Regulamin serwisu – Chrześcijańska Randka

Regulamin serwisu

Art. 1
WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Chrześcijańska Randka znajdującego się pod adresem internetowym https://chrzescijanskarandka.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
2.2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
2.3. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
2.4. Chrześcijańska Randka — serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym chrzescijanskarandka.pl
2.5. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
2.6. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
2.7. Konto (Profil) — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.8. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
2.9. Serwis — społecznościowy serwis chrzescijanskarandka.pl, figurujący pod adresem internetowym https://chrzescijanskarandka.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
2.10. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem nie może być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art. 3
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Właścicielem Serwisu jest administrator serwisu Chrześcijańska Randka.
3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.
3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4
UCZESTNICTWO W SERWISIE
4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
4.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.chrzescijanskarandka.pl/rejestracja. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
4.4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imienia, daty urodzenia, płci, stanu cywilnego, miasta, wiary, a także opcjonalnie pozostałych danych.
4.5. W związku z zawieszeniem możliwości rejestracji osobom wyznania innego niż ewangeliczne dnia 28.04.2017, Użytkownik, w momencie rejestracji, deklaruje swoją wiarę jako chrześcijanin ewangeliczny (protestant) poprzez zaznaczenie jedynej możliwej opcji “Chrześcijanin ewangeliczny” w sekcji “Wiara”.
4.5. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania w procesie rejestracji Konta i w jego użytkowaniu z adresów e-mail uzyskanych w serwisach poczty tymczasowej oraz w domenach podejrzanych o spam.
4.6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
4.7. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia Profilu zgodnie ze stanem faktycznym. Ze względów bezpieczeństwa, pole “Miasto” musi odpowiadać miejscowości odpowiadającej adresowi IP, z którego Użytkownik się rejestruje. W przypadku braku takiej możliwości, wymagany jest kontakt z administracją celem wyjaśnienia rozbieżności adresu IP i polami “Miasto” w Profilu.
4.8. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownik, który umieści zdjęcie, które jest już obecne w innym serwisie internetowym, wyraża zgodę na dodatkowe czynności podejmowane przez administrację serwisu, mające na celu określenie czy zdjęcie to nie zostało skopiowane w sposób bezprawny.
4.9. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownicy, co do których wpłynęły zgłoszenia o łamanie regulaminu, wyrażają zgodę na dodatkowe czynności mające na celu określić ich wiarygodność (w tym: prywatną rozmowę z administracją serwisu, przesłanie skanu dokumentu.). Dotyczy to przede wszystkim kont niezweryfikowanych.
5.0. Ze względów bezpieczeństwa, Użytkownicy mieszkający poza granicami Polski, zobowiązani są do poinformowania o tym administrację poprzez Kontakt .

Art. 5
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
5.2. Administratorem danych osobowych jest administrator serwisu Chrześcijańska Randka.
5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
5.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.4., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
5.5 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób o których mowa w art. 4.4. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
5.6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
5.7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
5.8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
5.9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
5.10. Użytkownik poprzez umieszczenie danych udziela serwisowi Chrześcijańska Randka niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwa książkowe.

Art. 6
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
6.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
6.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
6.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.5 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie.
6.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach promocji ideologii i wierzeń innych niż chrześcijańskie w duchu ewangelicznym (protestanckim) oraz prowadzenia dyskusji mającej na celu odwodzenie kogokolwiek od wolnej decyzji podążania za Jezusem lub poruszania kwestii teologicznych mających na celu wykazanie niestosowności takiej decyzji.
6.7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Art. 7
ZABLOKOWANIE KONTA
7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
7.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
7.4. Zabronione jest podważanie wiary chrześcijańskiej i kwestionowania doktryn ewangelicznych.
7.5. Zabronione jest prowadzenie dyskusji teologicznych na forum i czacie osób wyznania innego niż ewangeliczne.
7.5. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
7.6. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, poprzez wybranie opcji “Usuń konto” w ustawieniach profilu.
7.7. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
7.8. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawniony jest do zablokowania Konta.
7.9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
7.10. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
8.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Art. 9
REKLAMACJE
9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Art. 10
PRZEPISY KOŃCOWE
10.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.chrzescijanskarandka.pl/regulamin.
10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
10.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
10.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
10.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://www.chrzescijanskarandka.pl/regulamin.
10.7. Administrator komunikuje się z Użytkownikami na dwa sposoby: poprzez e-mail z adresu kontakt@chrzescijanskarandka lub poprzez wiadomości wysyłane z profilu https://www.chrzescijanskarandka.pl/uzytkownicy/chrzescijanska-randka/.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Serwis stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie.

×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH?
×

Idź do góry

W przypadku problemów technicznych proszę o założenie wątku naforum